Aktualności

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Facebook Posts

This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Error: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.
Type: OAuthException
➡ Czy zakup kasy fiskalnej po terminie na jej wprowadzenie pozwala skorzystać z ulgi na jej zakup?

Podatnik ze względu na rodzaj prowadzonej przez siebie działalności miał obowiązek przejść z dniem 1 stycznia 2021 r. na kasę online. Jednak z różnych względów tego nie zrobił. Czy jeśli kupi taką kasę w kwietniu, to wciąż będzie miał prawo do ulgi z tego tytułu?

Nie! Organy skarbowe stoją na stanowisku, że prawo do ulgi związanej z wymianą kas starego typu na kasę online może zostać wykorzystane, gdy zakup kasy nastąpi przed terminem obowiązkowej wymiany. To oznacza, że podatnik, który miał obowiązek stosować kasę online od 1 stycznia 2021 r., powinien ją kupić do 31 grudnia 2020 r. Późniejszy zakup nie daje już prawa do skorzystania z ulgi. Wyjątek od tej zasady dotyczy przedsiębiorców, którzy zawiesili działalność gospodarczą. Oni mogą kasę z ulgą kupić przed dniem wznowienia działalności gospodarczej.
... Czytaj dalejZwiń
➡ Czy zakup kasy fiskalnej po terminie na jej wprowadzenie pozwala skorzystać z ulgi na jej zakup?

Podatnik ze względu na rodzaj prowadzonej przez siebie działalności miał obowiązek przejść z dniem 1 stycznia 2021 r. na kasę online. Jednak z różnych względów tego nie zrobił. Czy jeśli kupi taką kasę w kwietniu, to wciąż będzie miał prawo do ulgi z tego tytułu?

Nie!  Organy skarbowe stoją na stanowisku, że prawo do ulgi związanej z wymianą kas starego typu na kasę online może zostać wykorzystane, gdy zakup kasy nastąpi przed terminem obowiązkowej wymiany. To oznacza, że podatnik, który miał obowiązek stosować kasę online od 1 stycznia 2021 r., powinien ją kupić do 31 grudnia 2020 r. Późniejszy zakup nie daje już prawa do skorzystania z ulgi. Wyjątek od tej zasady dotyczy przedsiębiorców, którzy zawiesili działalność gospodarczą. Oni mogą kasę z ulgą kupić przed dniem wznowienia działalności gospodarczej.
➡ Jak dokumentować sprzedaż środka trwałego należącego do firmy, a sprzedanego osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej?

Firma nie ma kasy fiskalnej, bo sprzedaje towary wyłącznie innym przedsiębiorcom. Chce jednak sprzedać samochód dostawczy będący środkiem trwałym. Ewentualny klient to osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Jak udokumentować taką transakcję?

Firma powinna wystawić osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej fakturę. Dzięki temu nie będzie musiała dokumentować sprzedaży za pośrednictwem kasy fiskalnej. Przepisy nie wymagają bowiem jej stosowania, jeśli przedmiotem sprzedaży jest dostawa towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Taka transakcja musi być jednak potwierdzona fakturą.
... Czytaj dalejZwiń
➡ Jak dokumentować sprzedaż środka trwałego należącego do firmy, a sprzedanego osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej?

Firma nie ma kasy fiskalnej, bo sprzedaje towary wyłącznie innym przedsiębiorcom. Chce jednak sprzedać samochód dostawczy będący środkiem trwałym. Ewentualny klient to osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Jak udokumentować taką transakcję?

Firma powinna wystawić osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej fakturę. Dzięki temu nie będzie musiała dokumentować sprzedaży za pośrednictwem kasy fiskalnej. Przepisy nie wymagają bowiem jej stosowania, jeśli przedmiotem sprzedaży jest dostawa towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Taka transakcja musi być jednak potwierdzona fakturą.
➡ Czy pieniędzmi z rachunku VAT można opłacić składki na ZUS?

Podatnik otrzymał kilka płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności. W efekcie na rachunku VAT zgromadził sporą kwotę. Czy można wykorzystać te środki do zapłaty składek ZUS?

Tak! Poza tym, że pieniędzmi z rachunku VAT można opłacać sam VAT, PIT, CIT oraz zaliczki na PIT i CIT, a także należności celne, podatek akcyzowy i odsetki od tych zobowiązań, to przepisy dopuszczają także możliwość opłacania tymi środkami składek na ZUS. Podatnik ma również możliwość wystąpienia do naczelnika urzędu skarbowego o zgodę na przelanie tych pieniędzy na jego rachunek rozliczeniowy. Wtedy mogą być wykorzystane przez podatnika dowolnie.
... Czytaj dalejZwiń
➡ Czy pieniędzmi z rachunku VAT można opłacić składki na ZUS?

Podatnik otrzymał kilka płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności. W efekcie na rachunku VAT zgromadził sporą kwotę. Czy można wykorzystać te środki do zapłaty składek ZUS?

Tak!   Poza tym, że pieniędzmi z rachunku VAT można opłacać sam VAT, PIT, CIT oraz zaliczki na PIT i CIT, a także należności celne, podatek akcyzowy i odsetki od tych zobowiązań, to przepisy dopuszczają także możliwość opłacania tymi środkami składek na ZUS. Podatnik ma również możliwość wystąpienia do naczelnika urzędu skarbowego o zgodę na przelanie tych pieniędzy na jego rachunek rozliczeniowy. Wtedy mogą być wykorzystane przez podatnika dowolnie.
➡ Nowy harmonogram prac księgowych w 2021 r. – zmiana terminów

Przedłużająca się pandemia COVID powoduje, że Ministerstwo Finansów zdecydowało się przesunąć również w roku 2021 terminy wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzania i udostępniania sprawozdań finansowych. Terminy wynikające z ustawy o rachunkowości zostały przedłużone dla większości jednostek o 3 miesiące. Przewidziano również przedłużenie terminu na zatwierdzenie sprawozdania finansowego dla wybranych jednostek, które ze względów pandemicznych nie mogą zebrać się lub podjąć stosownych uchwał.

Ustawa o rachunkowości nakazuje sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego. Generalnie więc jednostki, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, powinny sporządzić roczne sprawozdanie finansowe nie później niż do końca marca następnego roku i zatwierdzić to sprawozdanie nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego. Ze względu jednak na pandemię COVID Ministerstwo Finansów zdecydowało się przedłużyć dla większości jednostek, o 3 miesiące wynikające z ustawy o rachunkowości terminy:
☑️ zamknięcia ksiąg rachunkowych (art. 12 ust. 2 pkt 1 uor) a wiec do 30 czerwca 2021 r.,
☑️ sporządzenia sprawozdania finansowego (art. 52 ust. 1 uor) a więc do 30 czerwca 2021 r.,
☑️ zatwierdzenia tego sprawozdania (art. 53 ust. 1 uor) a więc do 30 września 2021 r.

O 90 dni przedłużono również terminy:

☑️ zakończenia inwentaryzacji składników aktywów (art. 26 ust. 3 pkt 1) a więc do 24 czerwca 2021 r.,
☑️ sporządzenia zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy (art. 24 ust. 5 pkt 2) a więc do 24 czerwca 2021 r..

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 10 marca 2021 r. ( Dz.U. z 2021 r. poz. 572 ) przesuwa również terminy dla jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną (dla nich zostały one wydłużone odpowiednio o miesiąc/30 dni). Rozporządzenie przewiduje także przesuniecie terminu zatwierdzenia sprawozdań przez spółdzielnie mieszkaniowe (a także niektóre inne jednostki o wieloosobowych organach zatwierdzających, przekraczających obowiązujące w pandemii limity zgromadzeń i niemogących podejmować uchwał w trybie zdalnym) – odpowiednio do dnia odbycia walnego zgromadzenia członków spółdzielni/upływu 6 tyg. od ustania wskazanych w rozporządzeniu przesłanek uniemożliwiających podjęcie uchwały.

Podstawa prawna:

* rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 10 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji – Dz.U. z 2021 r. poz. 572
... Czytaj dalejZwiń
➡ Nowy harmonogram prac księgowych w 2021 r. – zmiana terminów

Przedłużająca się pandemia COVID powoduje, że Ministerstwo Finansów zdecydowało się przesunąć również w roku 2021 terminy wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzania i udostępniania sprawozdań finansowych. Terminy wynikające z ustawy o rachunkowości zostały przedłużone dla większości jednostek o 3 miesiące. Przewidziano również przedłużenie terminu na zatwierdzenie sprawozdania finansowego dla wybranych jednostek, które ze względów pandemicznych nie mogą zebrać się lub podjąć stosownych uchwał.

Ustawa o rachunkowości nakazuje sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego. Generalnie więc jednostki, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, powinny sporządzić roczne sprawozdanie finansowe nie później niż do końca marca następnego roku i zatwierdzić to sprawozdanie nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego. Ze względu jednak na pandemię COVID Ministerstwo Finansów zdecydowało się przedłużyć dla większości jednostek, o 3 miesiące wynikające z ustawy o rachunkowości terminy:
☑️ zamknięcia ksiąg rachunkowych (art. 12 ust. 2 pkt 1 uor) a wiec do 30 czerwca 2021 r.,
☑️ sporządzenia sprawozdania finansowego (art. 52 ust. 1 uor) a więc do 30 czerwca 2021 r.,
☑️ zatwierdzenia tego sprawozdania (art. 53 ust. 1 uor)  a więc do 30 września 2021 r.  

O 90 dni przedłużono również terminy:

☑️ zakończenia inwentaryzacji składników aktywów (art. 26 ust. 3 pkt 1) a więc do 24 czerwca 2021 r.,
☑️ sporządzenia zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy (art. 24 ust. 5 pkt 2) a więc do 24 czerwca 2021 r..

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 10 marca 2021 r. ( Dz.U. z 2021 r. poz. 572 ) przesuwa również terminy dla jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną (dla nich zostały one wydłużone odpowiednio o miesiąc/30 dni). Rozporządzenie przewiduje także przesuniecie terminu zatwierdzenia sprawozdań przez spółdzielnie mieszkaniowe (a także niektóre inne jednostki o wieloosobowych organach zatwierdzających, przekraczających obowiązujące w pandemii limity zgromadzeń i niemogących podejmować uchwał w trybie zdalnym) – odpowiednio do dnia odbycia walnego zgromadzenia członków spółdzielni/upływu 6 tyg. od ustania wskazanych w rozporządzeniu przesłanek uniemożliwiających podjęcie uchwały.

Podstawa prawna:

* rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 10 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji – Dz.U. z 2021 r. poz. 572
2 miesięcy temu
➡️ planujesz założyć działalność gospodarczą?
➡️ nie wiesz jak to zrobić, od czego zacząć?

Dobrze trafiłeś ❗️

Przyjdź do nas...
📍 u nas założysz działalność gospodarczą
📍 pomożemy przy wypełnieniu wniosków i formularzy

Dodatkowo:
📍 otworzysz u nas także konto bankowe w mBanku

WSZYSTKIE FORMALNOŚCI W JEDNYM MIEJSCU I NA JEDNYM SPOTKANIU 👌

Jest coś jeszcze...
Od 01.04.2021 do 31.05.2021 mBank ma promocję dla nowych Klientów - wystarczy jeśli otworzysz rachunek bankowy mBiznes Konto Standard wraz z kartą debetową Mastercard Debit Business i w ciągu 30 dni od zawarcia umowy zrobisz transakcję bezgotówkową na min. 1.000 zł ➡️ otrzymasz jednorazową premię 300 zł 🔥🔥🔥

Skontaktuj się z nami i umów na spotkanie.
... Czytaj dalejZwiń
➡️ planujesz założyć działalność gospodarczą?
➡️ nie wiesz jak to zrobić, od czego zacząć?

Dobrze trafiłeś ❗️

Przyjdź do nas...
📍 u nas założysz działalność gospodarczą
📍 pomożemy przy wypełnieniu wniosków i formularzy

Dodatkowo:
📍 otworzysz u nas także konto bankowe w mBanku

WSZYSTKIE FORMALNOŚCI W JEDNYM MIEJSCU I NA JEDNYM SPOTKANIU 👌

Jest coś jeszcze...
Od 01.04.2021 do 31.05.2021 mBank ma promocję dla nowych Klientów - wystarczy jeśli otworzysz rachunek bankowy mBiznes Konto Standard wraz z kartą debetową Mastercard Debit Business i w ciągu 30 dni od zawarcia umowy zrobisz transakcję bezgotówkową na min. 1.000 zł ➡️ otrzymasz jednorazową premię 300 zł 🔥🔥🔥

Skontaktuj się z nami i umów na spotkanie.
🌸🌸🌸 Niech zbliżające się Święta Wielkanocne

będą pełne refleksji i radości.

Życzymy wszystkim zadowolenia i satysfakcji

z podejmowanych wyzwań. 🌸🌸🌸

🐣🐥🐰
... Czytaj dalejZwiń
🌸🌸🌸 Niech zbliżające się Święta Wielkanocne 

będą pełne refleksji i radości.

Życzymy wszystkim zadowolenia i satysfakcji

z podejmowanych wyzwań. 🌸🌸🌸

🐣🐥🐰
➡ Zmiany w ZUS: Składka wypadkowa na 2021 rok

Zmieniają się stawki ubezpieczenia wypadkowego. Zgodnie z nowym rozporządzeniem, przedsiębiorcy zapłacą nowe składki od kwietnia 2021 roku.

W marcu każdego roku Minister Rodziny i Polityki Społecznej ma możliwość wydania rozporządzenia określającego nowe stawki ubezpieczenia wypadkowego. Publikowane w marcu stawki mogą ulec zarówno podwyższeniu, jak i obniżeniu i zaczynają obowiązywać już od kolejnego miesiąca, czyli od kwietnia tego samego roku.

W zeszłym roku stawki ubezpieczenia wypadkowego pozostały bez zmian. W tym roku jednak Ministerstwo wydało nowe rozporządzenie. Oznacza to, że część osób prowadzących działalność gospodarczą zapłaci inną składkę wypadkową niż dotychczas.

Stawki ubezpieczenia wypadkowego ustalane są oddzielnie dla każdej grupy zawodowej, w oparciu o wskaźniki "wypadkowości" notowane w danym zawodzie. W ten sposób, składka wypadkowa ustalona np. dla górnictwa jest prawie 10-krotnie wyższa od składki płaconej przez pracowników branży turystycznej. Tak skalkulowane stawki obowiązują jednak jedynie tych przedsiębiorców, którzy zatrudniają więcej niż 9 osób.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku małych firm (zatrudniających do 9 osób), w tym osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze. Osoby takie płacą bowiem składkę wypadkową w stałej wysokości, niezależnej od branży, w jakiej działają. Ryczałtowa stawka dla małych firm wynosi 50% stawki maksymalnej.

Jeśli chodzi o stawkę maksymalną, to warto pamiętać, iż zawsze notowana jest ona w jednej i tej samej branży - w górnictwie. Od tej stawki zależy więc, jak wysoka będzie składka wypadkowa ustalona dla małych przedsiębiorców.

Od 1 kwietnia 2021 r. zacznie obowiązywać nowe Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, które zmienia stawki ubezpieczenia wypadkowego dla niektórych grup zawodowych.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, zmianie nie ulegnie jednak stawka maksymalna. Od kwietnia 2021 roku stawka maksymalna dla górnictwa wciąż wynosić będzie bowiem 3,33%. Oznacza to, że osoby prowadzące działalność gospodarczą, które zatrudniają nie więcej niż 9 osób, zapłacą nową składkę wypadkową według dotychczasowej stawki 1,67%.

W konsekwencji, składka wypadkowa dla małych firm na rok 2021 wciąż wynosić będzie 52,70 zł.

Przypomnijmy, że od stycznia 2021 r., łączne składki ZUS wzrosły o 26,01 zł do poziomu 1.457,49 zł.
... Czytaj dalejZwiń
➡ Zmiany w ZUS: Składka wypadkowa na 2021 rok

Zmieniają się stawki ubezpieczenia wypadkowego. Zgodnie z nowym rozporządzeniem, przedsiębiorcy zapłacą nowe składki od kwietnia 2021 roku.

W marcu każdego roku Minister Rodziny i Polityki Społecznej ma możliwość wydania rozporządzenia określającego nowe stawki ubezpieczenia wypadkowego. Publikowane w marcu stawki mogą ulec zarówno podwyższeniu, jak i obniżeniu i zaczynają obowiązywać już od kolejnego miesiąca, czyli od kwietnia tego samego roku.

W zeszłym roku stawki ubezpieczenia wypadkowego pozostały bez zmian. W tym roku jednak Ministerstwo wydało nowe rozporządzenie. Oznacza to, że część osób prowadzących działalność gospodarczą zapłaci inną składkę wypadkową niż dotychczas.

Stawki ubezpieczenia wypadkowego ustalane są oddzielnie dla każdej grupy zawodowej, w oparciu o wskaźniki wypadkowości notowane w danym zawodzie. W ten sposób, składka wypadkowa ustalona np. dla górnictwa jest prawie 10-krotnie wyższa od składki płaconej przez pracowników branży turystycznej. Tak skalkulowane stawki obowiązują jednak jedynie tych przedsiębiorców, którzy zatrudniają więcej niż 9 osób.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku małych firm (zatrudniających do 9 osób), w tym osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze. Osoby takie płacą bowiem składkę wypadkową w stałej wysokości, niezależnej od branży, w jakiej działają. Ryczałtowa stawka dla małych firm wynosi 50% stawki maksymalnej.

Jeśli chodzi o stawkę maksymalną, to warto pamiętać, iż zawsze notowana jest ona w jednej i tej samej branży - w górnictwie. Od tej stawki zależy więc, jak wysoka będzie składka wypadkowa ustalona dla małych przedsiębiorców.

Od 1 kwietnia 2021 r. zacznie obowiązywać nowe Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, które zmienia stawki ubezpieczenia wypadkowego dla niektórych grup zawodowych.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, zmianie nie ulegnie jednak stawka maksymalna. Od kwietnia 2021 roku stawka maksymalna dla górnictwa wciąż wynosić będzie bowiem 3,33%. Oznacza to, że osoby prowadzące działalność gospodarczą, które zatrudniają nie więcej niż 9 osób, zapłacą nową składkę wypadkową według dotychczasowej stawki 1,67%.

W konsekwencji, składka wypadkowa dla małych firm na rok 2021 wciąż wynosić będzie 52,70 zł.

Przypomnijmy, że od stycznia 2021 r., łączne składki ZUS wzrosły o 26,01 zł do poziomu 1.457,49 zł.
"Musimy mieć wytrwałość i ponad wszystko wiarę w siebie.
Musimy być pewne, że mamy do czegoś talent…"
Marie Curie-Skłodowska

🌸🌸🌸 Drogie Panie, dziś nasze święto.
Życzymy Wam przede wszystkim wytrwałości i wiary w siebie 🌸🌸🌸
... Czytaj dalejZwiń
Musimy mieć wytrwałość i ponad wszystko wiarę w siebie. 
Musimy być pewne, że mamy do czegoś talent…  
Marie Curie-Skłodowska

🌸🌸🌸 Drogie Panie, dziś nasze święto.
Życzymy Wam przede wszystkim wytrwałości i wiary w siebie 🌸🌸🌸
➡ Mikroprzedsiębiorca a PPK: zawarcie umowy o zarządzanie

Pytanie:
Jestem mikroprzedsiębiorcą, czy mogę zawrzeć umowę o zarządzanie PPK jeśli wszyscy pracownicy złożą mi deklarację o rezygnacji z PPK?

Nie. Mikroprzedsiębiorca, któremu wszystkie osoby zatrudnione złożą deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK jest zwolniony ze stosowania ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Oznacza to, że taki podmiot nie zawiera umowy o zarządzanie.

Decyzja pracowników o rezygnacji z oszczędzania w PPK powinna być samodzielna. Pracodawca nie może w żaden sposób nakłaniać pracowników do rezygnacji z udziału w programie.

Ze zwolnienia, o którym mowa powyżej skorzystać może tylko taki podmiot, który posiada status mikroprzedsiębiorcy - w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców. W przypadku podmiotów nieposiadających takiego statusu, złożenie przez wszystkie osoby zatrudnione deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, nie zwalnia z obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK.

Źródło
⬇⬇⬇
www.mojeppk.pl
... Czytaj dalejZwiń
➡ Mikroprzedsiębiorca a PPK: zawarcie umowy o zarządzanie

Pytanie: 
Jestem mikroprzedsiębiorcą, czy mogę zawrzeć umowę o zarządzanie PPK jeśli wszyscy pracownicy złożą mi deklarację o rezygnacji z PPK?

Nie. Mikroprzedsiębiorca, któremu wszystkie osoby zatrudnione złożą deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK jest zwolniony ze stosowania ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Oznacza to, że taki podmiot nie zawiera umowy o zarządzanie.

Decyzja pracowników o rezygnacji z oszczędzania w PPK powinna być samodzielna. Pracodawca nie może w żaden sposób nakłaniać pracowników do rezygnacji z udziału w programie.

Ze zwolnienia, o którym mowa powyżej skorzystać może tylko taki podmiot, który posiada status mikroprzedsiębiorcy - w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców. W przypadku podmiotów nieposiadających takiego statusu, złożenie przez wszystkie osoby zatrudnione deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, nie zwalnia z obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK.

Źródło 
⬇⬇⬇
www.mojeppk.pl
➡ PIT na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

Osoby, którym ZUS wypłacał w 2020 r. świadczenia mają od 27 lutego na swoim profilu na PUE deklarację podatkową PIT.

Aby zobaczyć swoją deklarację PIT trzeba zalogować się na PUE ZUS i wybrać zakładkę ▶️ [Świadczeniobiorca] ▶️ [Formularze PIT].

PIT na PUE ZUS jest dostępny w formie PDF. Można go w każdej chwili wydrukować lub zapisać na dysku komputera.

Źródło
⬇⬇⬇
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
... Czytaj dalejZwiń
➡ PIT na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

Osoby, którym ZUS wypłacał w 2020 r. świadczenia mają od 27 lutego na swoim profilu na PUE deklarację podatkową PIT.

Aby zobaczyć swoją deklarację PIT trzeba zalogować się na PUE ZUS i wybrać zakładkę ▶️ [Świadczeniobiorca] ▶️ [Formularze PIT].

PIT na PUE ZUS jest dostępny w formie PDF. Można go w każdej chwili wydrukować lub zapisać na dysku komputera.

Źródło
⬇⬇⬇
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
➡ Prosty język w MF i KAS

Od zeszłego roku Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wdrażają ideę prostego języka. 24 lutego w resorcie finansów ogłoszono nowy standard pism wysyłanych do podatników. Pisma w nowej odsłonie będą włączone m.in. do e-Urzędu Skarbowego. MF i KAS dołączyły do sygnatariuszy Deklaracji prostego języka.

Deklarację na rzecz upraszczania języka ze strony resortu finansów podpisały szefowa KAS Magdalena Rzeczkowska oraz dyrektor generalna MF Renata Oszast. W spotkaniu uczestniczyli też minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński i dyrektor generalny Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Marek Redźko.

Deklaracja na rzecz upraszczania języka to inicjatywa, którą od 2018 r. prowadzi Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR). Do tej pory dokument podpisało 35 instytucji, w tym ministerstwa i urzędy.

Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej budują administrację przyjazną obywatelom. Prosty język to jej podstawa. Cieszę się, że te dwa ważne ministerstwa łączy również idea upraszczania komunikacji z obywatelami. Chcemy, by obywatele dostawali pisma, które są zrozumiałe i przyjazne, pisane z myślą o nich. Dlatego jednym z naszych zadań jest przekładanie nawet trudnych i skomplikowanych informacji na proste i zrozumiałe komunikaty – powiedział minister Tadeusz Kościński.

Prosty język w resorcie finansów

Podpisanie deklaracji wpisuje się w działania resortu finansów na rzecz upraszczania języka komunikacji z podatnikami. Stosowanie prostego języka to jedna z wartości, które są częścią strategii MF i KAS na lata 2021–2024.

Administracja przyjazna to taka, która stawia potrzeby obywatela w centrum swoich działań i podejmuje zadania z myślą o ostatecznym odbiorcy. Dlatego powołaliśmy i realizujemy program Klient w centrum uwagi KAS. Prosty język jest jego elementem – zaznacza szef Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska.

Program nabiera konkretnych kształtów i są już jego pierwsze efekty. W lutym wystartował e-Urząd Skarbowy. Podatnicy już od trzech lat mogą rozliczać się z fiskusem w kilku krokach – dzięki prostej i wygodnej usłudze Twój e-PIT.

Podpisując deklarację, odważnie podejmujemy wyzwanie. Jednocześnie, w formie wirtualnej, będą ją mogli podpisywać również nasi pracownicy. Zmiana zaczyna się od nas. Wszyscy, którzy mają komputer i klawiaturę, mogą się przyłączyć i zadeklarować dziś, że będą starać się pisać prościej. W mejlach, w pismach, we wnioskach – podkreśla dyrektor generalna MF Renata Oszast.

W ubiegłym roku w resorcie finansów powołaliśmy inicjatywę Ulga językowa – jej celem jest szerzenie idei prostego języka wśród pracowników i funkcjonariuszy. Jednym z efektów Ulgi językowej jest opracowanie i wydanie nowych standardów prostego języka w MF i KAS. Pisma w nowym formacie skierujemy do podatników w e-Urzędzie Skarbowym jeszcze w tym roku.

Czym jest Deklaracja na rzecz upraszczania języka

Podpisanie deklaracji oznacza, że instytucje przystępujące do porozumienia zobowiązują się do propagowania idei prostego języka. Głównym celem tej inicjatywy jest upraszczanie komunikatów skierowanych do obywateli. Deklaracja jest również próbą uwrażliwienia pracowników na potrzeby innych osób, bez względu na wiek, poziom niepełnosprawności czy wykształcenia.

W Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej stworzyliśmy model pracy z prostym językiem. Powołaliśmy Zespół prostego języka, który tworzą przedstawiciele biur i departamentów. Stworzyliśmy sieć liderów prostego języka. Wprowadziliśmy szablon prostego i dostępnego pisma – informuje dyrektor generalny MFiPR Marek Redźko.

Źródło
⬇⬇⬇
Ministerstwo Finansów
... Czytaj dalejZwiń
➡ Prosty język w MF i KAS

Od zeszłego roku Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wdrażają ideę prostego języka. 24 lutego w resorcie finansów ogłoszono nowy standard pism wysyłanych do podatników. Pisma w nowej odsłonie będą włączone m.in. do e-Urzędu Skarbowego. MF i KAS dołączyły do sygnatariuszy Deklaracji prostego języka.

Deklarację na rzecz upraszczania języka ze strony resortu finansów podpisały szefowa KAS Magdalena Rzeczkowska oraz dyrektor generalna MF Renata Oszast. W spotkaniu uczestniczyli też minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński i dyrektor generalny Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Marek Redźko.

Deklaracja na rzecz upraszczania języka to inicjatywa, którą od 2018 r. prowadzi Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR). Do tej pory dokument podpisało 35 instytucji, w tym ministerstwa i urzędy.

Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej budują administrację przyjazną obywatelom. Prosty język to jej podstawa. Cieszę się, że te dwa ważne ministerstwa łączy również idea upraszczania komunikacji z obywatelami. Chcemy, by obywatele dostawali pisma, które są zrozumiałe i przyjazne, pisane z myślą o nich. Dlatego jednym z naszych zadań jest przekładanie nawet trudnych i skomplikowanych informacji na proste i zrozumiałe komunikaty – powiedział minister Tadeusz Kościński.

Prosty język w resorcie finansów

Podpisanie deklaracji wpisuje się w działania resortu finansów na rzecz upraszczania języka komunikacji z podatnikami. Stosowanie prostego języka to jedna z wartości, które są częścią strategii MF i KAS na lata 2021–2024.

Administracja przyjazna to taka, która stawia potrzeby obywatela w centrum swoich działań i podejmuje zadania z myślą o ostatecznym odbiorcy. Dlatego powołaliśmy i realizujemy program Klient w centrum uwagi KAS. Prosty język jest jego elementem – zaznacza szef Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska.

Program nabiera konkretnych kształtów i są już jego pierwsze efekty. W lutym wystartował e-Urząd Skarbowy. Podatnicy już od trzech lat mogą rozliczać się z fiskusem w kilku krokach – dzięki prostej i wygodnej usłudze Twój e-PIT.

Podpisując deklarację, odważnie podejmujemy wyzwanie. Jednocześnie, w formie wirtualnej, będą ją mogli podpisywać również nasi pracownicy. Zmiana zaczyna się od nas. Wszyscy, którzy mają komputer i klawiaturę, mogą się przyłączyć i zadeklarować dziś, że będą starać się pisać prościej. W mejlach, w pismach, we wnioskach – podkreśla dyrektor generalna MF Renata Oszast.

W ubiegłym roku w resorcie finansów powołaliśmy inicjatywę Ulga językowa – jej celem jest szerzenie idei prostego języka wśród pracowników i funkcjonariuszy. Jednym z efektów Ulgi językowej jest opracowanie i wydanie nowych standardów prostego języka w MF i KAS. Pisma w nowym formacie skierujemy do podatników w e-Urzędzie Skarbowym jeszcze w tym roku.

Czym jest Deklaracja na rzecz upraszczania języka

Podpisanie deklaracji oznacza, że instytucje przystępujące do porozumienia zobowiązują się do propagowania idei prostego języka. Głównym celem tej inicjatywy jest upraszczanie komunikatów skierowanych do obywateli. Deklaracja jest również próbą uwrażliwienia pracowników na potrzeby innych osób, bez względu na wiek, poziom niepełnosprawności czy wykształcenia.

W Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej stworzyliśmy model pracy z prostym językiem. Powołaliśmy Zespół prostego języka, który tworzą przedstawiciele biur i departamentów. Stworzyliśmy sieć liderów prostego języka. Wprowadziliśmy szablon prostego i dostępnego pisma – informuje dyrektor generalny MFiPR Marek Redźko.

Źródło 
⬇⬇⬇
Ministerstwo Finansów
➡ Jak odliczyć stratę za rok 2020 od dochodu uzyskanego w roku 2019

Spółka z o.o. chce odliczyć stratę poniesioną w 2020 r. od dochodu uzyskanego w 2019 r. Gdzie to wykazać w zeznaniu CIT-8 za 2020 r.?

Odliczenia takiego spółka nie może dokonać w ramach zeznania CIT-8 za 2020 r. W celu jego dokonania spółka musi złożyć korektę zeznania CIT-8 złożonego za 2019 r.

Z dniem 31 marca 2020 r. został dodany art. 38f updop. Jego przepisy umożliwiają podatnikom podatku dochodowego wsteczne odliczanie straty podatkowej. Podatnicy stosujący jako lata podatkowe lata kalendarzowe z możliwości tej mogą skorzystać, jeżeli:

▪ ponieśli w 2020 r. stratę,
▪ uzyskali w 2020 r. przychody niższe o co najmniej 50% od przychodów uzyskanych w 2019 r.
Podatnicy tacy są uprawnieni do obniżenia o wysokość straty poniesionej w 2020 r. dochodu uzyskanego w 2019 r. Maksymalna kwota takiego obniżenia wynosi 5 000 000 zł.

Odliczenie straty, o której mowa, dokonywane jest przez podatników rozliczających się kalendarzowo w ramach zeznania CIT-8 za 2019 r. (strata nieodliczona w ten sposób podlega odliczeniu na zasadach ogólnych określonych przepisami art. 7 ust. 5 updop – zob. art. 38f ust. 3 updop).

A zatem w przedstawionej sytuacji spółka nie może odliczyć w ramach zeznania CIT-8 za 2020 r. straty poniesionej w 2020 r. W celu dokonania tego odliczenia spółka musi dokonać korekty zeznania CIT-8 złożonego za 2019 r. wraz z załącznikiem CIT-8/O (w części B.2.2 lub B.2.3, wskazując rok 2020 jako rok poniesienia straty, kwotę poniesionej straty i kwotę straty do odliczenia).
... Czytaj dalejZwiń
➡ Jak odliczyć stratę za rok 2020 od dochodu uzyskanego w roku 2019

Spółka z o.o. chce odliczyć stratę poniesioną w 2020 r. od dochodu uzyskanego w 2019 r. Gdzie to wykazać w zeznaniu CIT-8 za 2020 r.?

Odliczenia takiego spółka nie może dokonać w ramach zeznania CIT-8 za 2020 r. W celu jego dokonania spółka musi złożyć korektę zeznania CIT-8 złożonego za 2019 r.

Z dniem 31 marca 2020 r. został dodany art. 38f updop. Jego przepisy umożliwiają podatnikom podatku dochodowego wsteczne odliczanie straty podatkowej. Podatnicy stosujący jako lata podatkowe lata kalendarzowe z możliwości tej mogą skorzystać, jeżeli:

▪ ponieśli w 2020 r. stratę,
▪ uzyskali w 2020 r. przychody niższe o co najmniej 50% od przychodów uzyskanych w 2019 r.
Podatnicy tacy są uprawnieni do obniżenia o wysokość straty poniesionej w 2020 r. dochodu uzyskanego w 2019 r. Maksymalna kwota takiego obniżenia wynosi 5 000 000 zł.

Odliczenie straty, o której mowa, dokonywane jest przez podatników rozliczających się kalendarzowo w ramach zeznania CIT-8 za 2019 r. (strata nieodliczona w ten sposób podlega odliczeniu na zasadach ogólnych określonych przepisami art. 7 ust. 5 updop – zob. art. 38f ust. 3 updop).

A zatem w przedstawionej sytuacji spółka nie może odliczyć w ramach zeznania CIT-8 za 2020 r. straty poniesionej w 2020 r. W celu dokonania tego odliczenia spółka musi dokonać korekty zeznania CIT-8 złożonego za 2019 r. wraz z załącznikiem CIT-8/O (w części B.2.2 lub B.2.3, wskazując rok 2020 jako rok poniesienia straty, kwotę poniesionej straty i kwotę straty do odliczenia).

Skomentuj na Facebooku

Czy próbował ktoś faktycznie złożyć taką korektę za 2019 wykazując stratę za 2020? Jest problem. W CIT-8(28) 2019 algorytmy w pdf dają ostrzeżenie jak się wpisze rok odliczenia straty 2020, ale puszczą. Nie puszcza jeżeli odliczenie jest pow 50% kwoty straty za 2020 mimo że mniej niż 5 mln. Ktoś się spotkał z rozwiązaniem tego problemu w CIT-8?

➡ Do 1 marca 2021 r. trzeba przekazać zatrudnionym PIT-11 za 2020 r.

Informację PIT-11 pracodawca czy inne osoby zatrudniające powinny zasadniczo dostarczyć podatnikowi (np. pracownikowi, zleceniobiorcy) najpóźniej do 28 lutego następnego roku za jaki PIT-11 jest wystawiany. W tym roku termin ten ulega jednak przesunięciu na najbliższy dzień roboczy tj. na 1 marca 2021 r. ze względu na to, że 28 lutego 2021 r. przypada w niedzielę.

Informację PIT-11 za 2020 r. należy wypełnić dla przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. i wystawić do 1 marca 2021 r. Pracodawcy najczęściej wystawiają ją dla podatników będących pracownikami lub osobami zatrudnionymi na podstawie umów cywilnoprawnych. W każdym przypadku PIT-11 dotyczy przychodów osoby fizycznej.

Płatnicy najczęściej przekazują podatnikom informacje PIT-11 osobiście lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty na ich adres do korespondencji. Informacje podatkowe należy w takim przypadku wysłać listem poleconym. Przepisy nie wymagają, aby doręczać je za potwierdzeniem odbioru. Zobowiązują jedynie sporządzającego PIT-11 do złożenia tego dokumentu podatnikowi według obowiązującego wzoru i w ustawowym terminie. Należy przypomnieć, że nieodebranych pism podlegających doręczeniu za potwierdzeniem odbioru przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, których termin odbioru określony w zawiadomieniu o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie można uznać za doręczone w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz przed upływem 14 dni od dnia zniesienia tych stanów.

Informację PIT-11 można również przesłać elektronicznie, np. w e-mailu. Potwierdzają to m.in. wyroki: Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 22 października 2010 r. (I SA/Po 486/10) i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 10 września 2018 r. (I SA/Kr 537/18). WSA w Poznaniu w wyroku z 22 października 2010 r. uznał, że:

Brak jest przeszkód prawnych dla uznania, że przekazanie deklaracji podatnikowi przez płatnika może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w sytuacji gdy wiadomość jest przesyłana w formie wiadomości elektronicznej z podpisem elektronicznym pod adres podatnika (pracownika) podany w tym celu, pod warunkiem, że zachowano wzór deklaracji.

Natomiast WSA w Krakowie w wyroku z 10 września 2018 r. potwierdził, że:

(…) opatrzenie wiadomości bezpiecznym podpisem elektronicznym pozwoli zweryfikować, czy została sporządzona przez upoważniony podmiot. Jednocześnie podkreślić należy, że płatnika będzie obciążało udowodnienie doręczenia takiej deklaracji podatnikowi w przypadku zaistnienia w tym zakresie wątpliwości. W szczególności w celach dowodowych płatnik będzie mógł przedstawić elektroniczne potwierdzenie odbioru wiadomości elektronicznej, którą przesłano deklaracje.
... Czytaj dalejZwiń
➡ Do 1 marca 2021 r. trzeba przekazać zatrudnionym PIT-11 za 2020 r.

Informację PIT-11 pracodawca czy inne osoby zatrudniające powinny zasadniczo dostarczyć podatnikowi (np. pracownikowi, zleceniobiorcy) najpóźniej do 28 lutego następnego roku za jaki PIT-11 jest wystawiany. W tym roku termin ten ulega jednak przesunięciu na najbliższy dzień roboczy tj. na 1 marca 2021 r. ze względu na to, że 28 lutego 2021 r. przypada w niedzielę.

Informację PIT-11 za 2020 r. należy wypełnić dla przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. i wystawić do 1 marca 2021 r. Pracodawcy najczęściej wystawiają ją dla podatników będących pracownikami lub osobami zatrudnionymi na podstawie umów cywilnoprawnych. W każdym przypadku PIT-11 dotyczy przychodów osoby fizycznej.

Płatnicy najczęściej przekazują podatnikom informacje PIT-11 osobiście lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty na ich adres do korespondencji. Informacje podatkowe należy w takim przypadku wysłać listem poleconym. Przepisy nie wymagają, aby doręczać je za potwierdzeniem odbioru. Zobowiązują jedynie sporządzającego PIT-11 do złożenia tego dokumentu podatnikowi według obowiązującego wzoru i w ustawowym terminie. Należy przypomnieć, że  nieodebranych pism podlegających doręczeniu za potwierdzeniem odbioru przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, których termin odbioru określony w zawiadomieniu o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie można uznać za doręczone w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz przed upływem 14 dni od dnia zniesienia tych stanów.

Informację PIT-11 można również przesłać elektronicznie, np. w e-mailu. Potwierdzają to m.in. wyroki:  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 22 października 2010 r. (I SA/Po 486/10) i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 10 września 2018 r. (I SA/Kr 537/18). WSA w Poznaniu w wyroku z 22 października 2010 r. uznał, że:

Brak jest przeszkód prawnych dla uznania, że przekazanie deklaracji podatnikowi przez płatnika może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w sytuacji gdy wiadomość jest przesyłana w formie wiadomości elektronicznej z podpisem elektronicznym pod adres podatnika (pracownika) podany w tym celu, pod warunkiem, że zachowano wzór deklaracji.

Natomiast WSA w Krakowie w wyroku z 10 września 2018 r. potwierdził, że:

(…) opatrzenie wiadomości bezpiecznym podpisem elektronicznym pozwoli zweryfikować, czy została sporządzona przez upoważniony podmiot. Jednocześnie podkreślić należy, że płatnika będzie obciążało udowodnienie doręczenia takiej deklaracji podatnikowi w przypadku zaistnienia w tym zakresie wątpliwości. W szczególności w celach dowodowych płatnik będzie mógł przedstawić elektroniczne potwierdzenie odbioru wiadomości elektronicznej, którą przesłano deklaracje.
Biuro Rachunkowe Onesta oferuje także 🟣UBEZPIECZENIA🟣

Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z naszą ofertą.
... Czytaj dalejZwiń
Biuro Rachunkowe Onesta oferuje także 🟣UBEZPIECZENIA🟣 

Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z naszą ofertą.

Wykorzystujemy ciasteczka aby zapewnić najwyższą jakość korzystania z naszej witryny. Kontynuując zgadzasz się na ich wykorzystanie. Polityka prywatności Rozumiem