Termin, forma i czas składania deklaracji podatkowej często okazuje się być dużym problemem podatnika. Niektórzy mają też dylemat związany z wyborem formy, czyli deklarację należy złożyć papierowo, wysłać pocztą czy też może skorzystać z elektronicznej formy.

Zacznijmy od tego, że zeznanie roczne złożyć muszą wszystkie osoby, które w danym roku uzyskały jakieś przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Z kolei jeśli uzyskał stratę, to powinien złożyć zaznania podatkowe. Może ona okazać się przydatna w przyszłych latach, ponieważ może zostać odliczona od dochodu w kolejnych latach podatkowych. Warto dodać, że nie ma znaczenia kwota przychodu, ale sam fakt ich uzyskiwania. W sytuacji, kiedy podatnik uzyskiwał jedynie kwoty zwolnione z opodatkowania, to deklaracji nie składa.

Wielu osób na pewno się zastanawia, co w przypadku kiedy podatnik uzyskuje przychody uzyskuje z zagranicy, to wówczas deklarację wypełni tylko, jeśli umowa międzynarodowa nakazuje mu zastosować do jego przychodów metodę proporcjonalnego odliczania. Jeśli oprócz przychodów z zagranicy dana osoba osiąga również przychody w kraju podlegające opodatkowaniu, to deklarację ma obowiązek złożyć. Wykazać w niej trzeba przychody zagraniczne i to niezależnie od tego, czy środki z zagranicy są zwolnione czy podlegają metodzie proporcjonalnego odliczenia.

Jeśli formalności związane ze złożeniem odpowiednich dokumentów nie zostaną dopełnione, to wtedy muszą liczyć się z konsekwencjami i karą za opóźnienie.

Z kolei nierezydenci podatkowi powinni złożyć zeznania do dnia opuszczenia terytorium kraju, jeśli osiągnęli oni dochody ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez pośrednictwa płatników lub za pośrednictwem płatników niezobowiązanych do dokonania rocznego obliczenia podatku. Nierezydenci uzyskujący z zagranicy dochody z pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku pracy są zobowiązani w ciągu 3 miesięcy po przekroczeniu okresu złożyć zeznanie o wysokości dochodów z pracy uzyskanych w roku poprzedzającym.

Najprostszą formą złożenia zeznania jest przekazanie go w okienku Urzędu Skarbowego. Możliwe są jeszcze inne alternatywy, takie jak wysłanie go w formie dokumentu elektronicznego do organu podatkowego połączone z uzyskaniem urzędowego potwierdzenia odbioru lub nadanie go w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora. W przypadku składania takiego dokumenty przez żołnierza lub członka statku morskiego, to może on tego dokonać w dowództwie jednostki wojskowej. Z kolei złożenie deklaracji za pomocą internetu nie wymaga posiadania e-podpisu. Weryfikacja podatnika odbywa się za pomocą 5 danych personalnych dotyczących podatnika: NIP lub PESEL, imię, nazwisko, data urodzenia i kwota przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym jest składany dokument elektroniczny. Z kolei nadanie deklaracji za pośrednictwem poczty jest korzystne, ponieważ gwarantuje nam zachowanie terminu ustawowego, nawet jeśli dojdzie ona w dniach następnych. Nadanie przesyłki powinno mieć miejsce w polskiej placówce pocztowej, ponieważ przesłanie jej za pośrednictwem firmy kurierskich czy też wysłanie deklaracji z zagranicy za pośrednictwem tamtejszego urzędu pocztowego nie gwarantuje, że termin zostanie zachowany.

Żadne przepisy o rachunkowości nie wskazują, jak jednostka powinna zorganizować obrót gotówkowy. Nie ma też przepisu nakazującego prowadzenie kasy w jednostce. Sposób organizacji obrotu środkami pieniężnymi nie jest też związany z formą prawną danej jednostki. Wynika on natomiast ze specyfiki prowadzenia przez dany podmiot działalności gospodarczej. Trudno wyobrazić sobie jednostkę sprzedaży detalicznej czy gastronomicznej, która nie prowadzi kasy. Natomiast brak takiego sprzętu u producenta dokonującego nabycia materiałów i sprzedaży produktów jedynie w systemie bezgotówkowym może być uzasadniony.

Ustawa o rachunkowości w zakresie obowiązków dotyczących obrotu kasowego mówi, że dla operacji gotówkowych w wypadku prowadzenia kasy prowadzi się konta ksiąg pomocniczych. Zawarte w tym przepisie sformułowanie ”w przypadku prowadzenia kasy” jednoznacznie wskazuje na pozostawienie jednostkom wyboru co do decyzji o jej prowadzeniu. Wynika stąd, że jednostki, które zdecydują się na prowadzenie kasy muszą powadzić do tych operacji księgi pomocnicze, czyli tak zwaną ewidencję analityczną operacji gotówkowych. W praktyce formę ewidencji analitycznej spełnia raport kasowy, czyli dokument stanowiący opis operacji dokonanych w określonych czasie. Zgodnie z ustawą o rachunkowości dla spełnienia warunku uznania ksiąg rachunkowych za prowadzenie bieżąco, ujęcie wpłat i wypłat gotówkowych oraz obrotu detalicznego i gastronomicznego musi następować w tym samym dniu, w którym operacje zostały dokonane. Wynika z tego, że zapisy muszą zostać wprowadzone do raportu kasowego każdego dnia bez względu na moment, kiedy raport zostanie zamknięty. W przypadku braku kasy występować będą jedynie operacje na koncie rozrachunkowym w korespondencji z płatnościami dokonywanymi z rachunku bankowego oraz wpłatami przyjmowanymi na ten rachunek. Należy podkreślić, że rezygnacja z rozliczeń w wykorzystaniem obrotu kasowego nie zwalnia z obowiązku ujęcia w księgach rachunkowych wpłat i wypłat gotówkowych w tym samym dniu, w którym zostały dokonane, na podstawie dowodów księgowych spełniających wymagania ustawy o rachunkowości.

Prowadzisz działalność i masz wątpliwości? Nie czekaj – skontaktuj się z nami, a wspólnie rozwiążemy wszystkie Twoje problemy związane z rachunkowością.

Celem badania sprawozdania finansowego jest wydanie przez biegłego rewidenta opinii, że jest ono sporządzone prawidłowo i rzetelnie. Na co należy więc zwrócić uwagę?

Opinie na temat sprawozdania finansowego stwierdzają czy badane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi ustawą, a także zgodnie co do formy treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem lub umową. Ponadto takie postępowanie sprawdza też czy dokument zawiera wszystkie informacje istotne dla oceny jednostki.

Badania sprawozdania finansowego przeprowadza biegły rewident spełniający warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o sprawozdaniu. Obowiązują one podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych, osoby uczestniczące w badaniu ich, a także członków zarządu i organów rad nadzorczych tych podmiotów. Najważniejszym elementem sprawnego przeprowadzenia badania jest dobra współpraca biegłego rewidenta z pracownikami firmy. Biegły rewident często podczas badania przeprowadza rozmowę z pracownikami danej jednostki, ponieważ są one najskuteczniejszą drogą do zrozumienia funkcjonowania spółki. W związku z tym niezwykle istotna jest też dbałość o dobre relacje między zespołem badającym a pracownikami.

Praca rewidenta wymaga głównie kontaktu z osobami z działu księgowego oraz kierownikami innych działów. W razie potrzeby może on skonsultować się również z innymi pracownikami, czyli prawnikiem spółki, informatykiem, rzeczoznawcą, doradcą finansowym, specjalistą ds. podatków itd. Pracownicy firmy przygotowują wówczas potrzebne w czasie badania dane, kalkulacje. W razie stwierdzenia nieprawidłowości biegły powinien przedyskutować z kierownikiem jednostki dane zagadnienie, a także przedstawić swoje argumenty. Rolą jego nie jest znalezienie błędów, lecz weryfikacja sprawozdania w celu przygotowania wysokiej jakości sprawozdania. Zadaniem biegłego jest zrozumienie przeprowadzonych przez jednostkę transakcji i zidentyfikowanie potencjalnych zobowiązań. Oczywiście jego obowiązkiem jest zachowanie tajemnicy służbowej odnośnie tego wszystkiego, o czym dowiedział się w trakcie wykonywania swoich obowiązków. Dostęp do ważnych dokumentów nie może być przez jednostkę ograniczany, ponieważ może to uniemożliwić uzyskanie pełnych informacji potrzebnych do wydania opinii z badania. Chodzi między innymi o księgi rachunkowe, dokumenty stanowiące podstawę dokonanych z nich zapisów, istotnych umów handlowych i bankowych, uchwał z posiedzeń Zarządu, Rady Nadzorczej i innych ważnych dokumentów. Ma on też za zadanie udzielić wyczerpujących informacji, wyjaśnień i oświadczeń, które są niezbędne do wydania opinii o badanym sprawozdaniu finansowym jednostki, a także informacji związanych z przebiegiem badania, z upoważnieniem kierownika badanej jednostki od kontrahentów, banków, radców prawnych.

Jeśli chodzi o ryzyko wykrycia oszustwa to jest to jeden z trudniejszych aspektów pracy biegłego. Wówczas gdy nieświadomie wykazano nieprawidłowo jakieś pozycje, to mamy do czynienia z błędem Zaś ryzyko oszustwa należy rozpatrywać w odniesieniu do majątku (kradzieże, defraudacja), sprawozdań (manipulacja, zatajenie). Jeśli biegły uzna, że ma do czynienia z oszustwem, to powinien zebrać wyczerpującą dokumentację na ten temat, ponieważ stwierdzenie oszustwa bez dowodów jest zwykłym pomówieniem.

Nowoczesne biuro rachunkowe to przede wszystkim solidność, profesjonalizm i unikalność. Aby sprostać rosnącym wymaganiom klientów, biura rachunkowe musiały zmienić i rozbudować swoją ofertę. Współczesne firmy tego typu proponują specjalistyczne usługi w wielu sferach. Oczywiście, podstawę stanowią usługi księgowe oraz ewidencjowanie należności. Jednak zajmują się one również rozliczaniem transakcji importu i eksportu oraz udzielaniem wsparcia w przypadku odzyskiwania podatku VAT. Do takiego biura można zgłosić się też w sytuacji, gdy zauważymy jakieś nieprawidłowości.

Kolejnym ważnym sektorem są kadry i płace. Biura rachunkowe adresują szereg usług właśnie do działu personalnego, którego współpraca z działem finansowym jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania firmy. Dobrze zarządzane biuro wspiera kadry poprzez prowadzenie akt osobowych pracowników, sporządzanie umów, ewidencjowanie czasu pracy, a także prowadzenie rejestru szkoleń czy badań lekarskich. Można powierzyć specjalistom od księgowości również prowadzenie dokumentacji urlopów czy wyjazdów integracyjnych.

Profesjonalne biuro rachunkowe zajmują się też przygotowywaniem profesjonalnych biznesplanów i analiz wskaźnikowych. W związku z tym wspomagają swoich klientów podczas starania się o środki pieniężne, takie jak dotacje i kredyty bankowe. Pracownicy biura chętnie podejmą się też negocjowania warunków umów kredytowych i wszelkich innych dokumentów. Podejmując współpracę z profesjonalnym biurem rachunkowym można liczyć na doradztwo w kwestiach związanych z finansami, czyli pozyskiwanie kapitału, likwidowanie zaległości itd. Specjaliści służą też pomocną dłonią w momencie zakładania bądź likwidowania działalności, przeprowadzając klientów przez wszystkie etapy tych procesów.

Biuro Onesta zapewnia bezpieczeństwo, profesjonalizm i terminowość prowadzonej księgowości. Dzięki zamiłowaniu i prawdziwej pasji do zagadnień związanych ze sferą rachunkowo – księgową jesteśmy w stanie zagwarantować współpracę opartą na zaufaniu i pełnej rzetelność.

Współcześnie księgowość ma zupełni inny wymian niż kiedyś. Minęły już czasy, kiedy trzeba było osobiście dostarczać dokumenty do biura księgowego. Owszem, wciąż jeszcze istnieje wiele biur, które korzystają z tradycyjnego dostępu do materiałów. Jednak coraz więcej z nich oferuje swoim klientom nowoczesne rozwiązania, które znacznie ułatwiają komunikację. Na czym polega i skąd wzięło się nowe oblicze księgowości?

Przede wszystkim na taką zmianę ogromny wpływ ma postęp technologiczny oraz globalizacja. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom odległość nie jest już barierą. Można bowiem świadczyć usługi księgowe bez względu na miejsce wykonywania działalności. Wysoki poziom informatyzacji biura rachunkowego to już standard.

Bardzo ważny jest zgrany i kompetentny zespół specjalistów, którzy będą w stanie wciąż podnosić swoje kompetencje i się rozwijać. Dzięki takiej flocie, każdy klient będzie mógł znaleźć pomysł na rozwiązanie swojego problemu. Dostępność specjalistów z różnych dziedzin może pomóc w skomplikowanych zadaniach, z jakimi przyjdzie się im zmierzyć. Nowoczesne biuro powinno uwzględniać oczekiwania oraz wygodę klientów. Tak więc skupienie w jednym miejscu doradztwa prawnego, podatkowego, a także informatyki jest wyzwaniem, któremu podołają tylko najlepsi. Osoba zgłaszająca się do nowoczesnego biura księgowego liczy na to, że będzie mu mogła powierzyć sprawy, a swój czas i energię poświęcić na rozwój biznesu.

Okazuje się, że biuro ma być czymś więcej niż tylko księgowością dla firm. Przedsiębiorcy mają już coraz większe wymagania, w związku z tym biura muszą podążać za ich potrzebami. Z badań wynika, że obecnie w dużych organizacjach częściej prowadzone są rekrutacje na stanowiska takie jak: analityk, kontroler biznesowy. Charakterystyczny jest więc trend, że w działach finansowych powstały również nowe stanowiska dedykowane do współpracy z biznesem. Widać też, że coraz bardziej pożądane jest świadczenie usług szeroko rozumianego controllingu. Wiąże się to zarówno z indywidualnym podejściem do każdego klienta, jak również wykorzystywaniem właściwego oprogramowania.

Kilkanaście lat temu usługi księgowe ograniczały się tylko do prowadzenia ksiąg handlowych, a więc pracownicy księgowali dokumenty, rozliczali i składali deklaracje. Jednak teraz wszystko się zmieniło i to na korzyść klienta. Profesjonalni pracownicy mogą nam również doradzić w wielu kwestiach, a nawet pomóc w rejestrowaniu firmy. Taki proces to masa biurokracji.

Korzystanie z najnowszych rozwiązań informatycznych związane jest z bezpieczeństwem przechowywania i udostępniania danych oraz informacji. Jest to bardzo istotne, ponieważ uniemożliwia nieautoryzowany dostęp gwarantuje odpowiednią długość ich przechowywania.

Obecnie klientom zależy przede wszystkim na elektronicznym obiegu dokumentów, a także na tym, aby biuro potrafiło szybko i skutecznie reagować na ich potrzeby. Jeśli biuro rachunkowe korzysta z nowoczesnych rozwiązań, to na pewno będzie mogło sprawnie przygotować klientowi dowolnego rodzaju raport czy zestawienie, a to w znacznym stopniu ułatwia prowadzenie biznesu i wspiera komunikację. Biuro rachunkowe Onesta korzysta z innowacyjnych rozwiązań i zawsze służy radą w dokonaniu najkorzystniejszego wyboru. Zainteresowany? Skontaktuj się z nami!

 

Nowoczesne biura księgowe mają niewiele wspólnego z dawnym reliktem przeszłości. Współcześnie innowacyjność kojarzy się przede wszystkim z wysokim stopniem informatyzacji. Możliwe jest bowiem świadczenie usług księgowych bez względu na miejsce wykonywania działalności. To duże ułatwienie, zwłaszcza dla osób, które cenią sobie swobodę i niekonwencjonalny sposób wykonywania pracy. Wysoki poziom informatyzacji biura to bardzo ważna rzecz.

Co jeszcze kryje się pod pojęciem przyjaznego, nowoczesnego i wygodnego dla klientów biura? Oczywiście, niezbędni są w tym wszystkim kompetentni specjaliści, którzy pomogą odnaleźć się laikowi w gąszczu przepisów. Pracownicy mogący się pochwalić fachową wiedzą są nie do przecenienia i stanowią oni solidną wizytówkę danej działalności.

Kolejnym istotnym aspektem jest kompleksowość działań, ponieważ tylko w ten sposób można zyskać grono zadowolonych klientów. Duże firmy często realizują skomplikowane procesy biznesowe, które generują olbrzymie ilości dokumentów. W związku z tym głównym celem biura rachunkowego jest sprostanie tym wszystkim zadaniom. Przy prowadzeniu danej działalności gospodarczej, klient będzie potrzebował pomocy nie tylko w kwestiach księgowych, ale również w podejmowaniu decyzji okołoksięgowych. Skupienie w jednym miejscu doradztwa prawnego, podatkowego, a także doradztwa w zakresie zarządzania i informatyki jest wyzwaniem, któremu sprostać mogą tylko najlepsi w tym fachu. To właśnie możliwość odciążenia klienta od spraw papierkowych, pozwala mu na włożenie cennej energii i czasu w kreatywny rozwój biznesu. Ponadto będzie on miał pewność, że doświadczeni i wykwalifikowani doradcy będą mogli go godnie reprezentować w każdym postępowaniu podatkowym.

Profesjonalne oprogramowanie pozwala na udoskonalenie każdego z elementów oraz uzyskanie trwałej przewagi nad konkurencją. Bardzo pożądane jest też bezpieczeństwo przechowywania i udostępniania danych oraz informacji, dlatego dobre biuro powinno mieć wdrożone procedury jej właściwej ochrony. Sprawna polityka bezpieczeństwa jest więc nieodzownym elementem skutecznie prowadzonej księgowości. Wykorzystanie nowoczesnych metod komunikacji to rozwiązanie, które na pewno oszczędza czas przedsiębiorcy oraz redukuje koszty związane np z dojazdem.

Nowoczesne biuro to przede wszystkim zespół wysokiej klasy specjalistów wielu dziedzin, którzy wyposażeni się w najnowocześniejsze technologie informatyczne oraz merytoryczną wiedzę. Biuro Onesta śledzi na bieżąco najnowsze trendy z dziedziny księgowości, dzięki czemu świadczy usługi na najwyższym poziomie. To właśnie Ty i Twoje indywidualne potrzeby są dla nas najważniejsze.

Profesjonalizm

Godne zaufania biuro rachunkowe to jeden z najważniejszych elementów składających się na sukces firmy. Nasz profesjonalny zespół dokładnie słucha potrzeb swoich klientów oraz dba o ich sprawy finansowe. Nasze nowoczesne biuro księgowe pozwala na dostarczanie dokumentów drogą elektroniczną, prowadzi archiwum online, dba o bezpieczeństwo danych i umożliwia dostęp do informacji z każdego miejsca i o każdym czasie. Doskonale wiemy, że najlepsze są skuteczne i proste rozwiązania.

Innowacyjność

Wyrzuć ze swojej głowy wszystkie pejoratywne skojarzenia związane z pojęciem księgowości, a więc: sterty dokumentów, olbrzymi kalkulator, niezliczoną ilość kwitków. Okazuje się, że współcześnie operacje, takie jak złożenie deklaracji ZUS, US, korespondencje z organami państwowymi czy też proste fakturowanie wykonuje się za pomocą komputera. Elektroniczny obieg dokumentów i archiwizacji faktur to przede wszystkim szybsze procesowanie dokumentów oraz dostęp do nich z każdego miejsca i o każdej porze (bez konieczności nawiązywania kontaktu bezpośredniego z biurem rachunkowym). Nowoczesne biuro rachunkowe Onesta działa szybko, w zgodzie z innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi. Jesteśmy otwarci na różne trendy pojawiające się na rynku, dzięki czemu wciąż rozszerzamy naszą ofertę. Proponujemy całą gamę usług opartych o najnowsze technologie.

Terminowość

Sprawnie działające biuro rachunkowe to na pewno marzenie wielu przedsiębiorców. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że terminowość, dokładność w rozliczaniu podatków, a także obowiązki związane z bieżącą obsługą zatrudnionych osób są bardzo ważne. To właśnie dzięki elektronicznemu obiegowi dokumentów, biuro rachunkowe może dynamicznie i szybko reagować na potrzeby swoich klientów. Nasze biuro księgowe może również w bardzo krótkim czasie przygotować dla swojego klienta dowolnego rodzaju raport czy zestawienie. Dzięki temu współpraca z nami jest zawsze owocna i w znacznej mierze ułatwia prowadzenie biznesu.

Partnerstwo

Gwarantujemy perfekcję i rzetelność na każdym etapie współpracy. Firma Onesta  służy poradą w dokonaniu najkorzystniejszego dla Was rozwiązania. To właśnie Ty i Twoje indywidualne potrzeby są dla nas najważniejsze. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, dlatego już na początku współpracy przydzielamy konkretną osobę do kontrahenta. Ten aspekt jest szczególnie doceniany zwłaszcza w przypadku bardziej skomplikowanych operacji. Realizujemy wszystkie zadania, które nam powierzyłeś, ale także z własnej inicjatywy szukamy sposobów, aby Twoja działalność funkcjonowała sprawniej, lepiej i efektywniej. Zawsze staramy się być zaufanym partnerem biznesowym i doradcą w kwestii finansów.

Kompleksowość

Biuro rachunkowe Onesta oferuje szeroki wachlarz usług związanych z księgowością. Tak naprawdę już w chwili podjęcia decyzji o założeniu firmy należy pomyśleć o kwestiach formalnych wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej. Nasi doświadczeni księgowi znają się na zakładaniu spółek, dzięki czemu pomogą odnaleźć się laikowi w gąszczu przepisów. Oferujemy również usługi związane z bieżącą obsługą firmy, czyli wystawianie faktur, rozliczanie kosztorysów działalności, składanie deklaracji podatkowych i wiele innych.

Ponadto nasi profesjonalni doradcy pomogą Wam podczas prac związanych m.in. z pozyskiwaniem, funduszy unijnych lub rządowych programów wsparcia dla przedsiębiorców.

 

Korzystając z usług biura rachunkowego Onesta możecie być pewni, że księgowość prowadzona jest rzetelnie, z dbałością o każdą nawet najmniejszą cyfrę.

Można sobie wyobrazić wiele sytuacji, w których pomoc specjalisty w danej dziedzinie okazuje się niezbędna. Tak jak w sądzie przyda nam się wsparcie prawnika lub adwokata, a podczas skoków spadochronowych nieodzowna będzie asysta instruktora, tak w przypadku kwestii związanych z firmowymi finansami dobrze jest skorzystać z usług biura rachunkowego. W czym może nam pomóc sprawnie funkcjonujący zespół księgowych i doradców podatkowych?

Od pierwszych chwil działalności

Biuro rachunkowe może okazać się bardzo potrzebne już w momencie podjęcia decyzji o założeniu firmy. Zarówno w przypadku działalności gospodarczej, jak również spółki, konieczne będzie zaznajomienie się z obowiązkami i dopełnienie formalności. Doświadczeni księgowi bardzo dobrze znają się na zakładaniu spółek i pomogą wyjść obronną ręką z gąszczu przepisów.

Kolejna kwestia mogąca wymagać konsultacji biura rachunkowego związana jest bieżącą obsługą firmy. Wystawianie faktur, rozliczanie kosztów działalności, składanie deklaracji podatkowych i ZUS możemy z powodzeniem zlecić księgowym.

Pomoc w trudniejszych sytuacjach

Kiedy przyjdzie nam stanąć przed wyzwaniem kontroli skarbowej, czy udzielić wyczerpującej odpowiedzi na pytania urzędu, doświadczony doradca pomoże dobrać odpowiednie słowa i odszuka za nas wszelkie wymagane dokumenty. Korzystając z usług biura rachunkowego możemy być pewni, że nasza księgowość prowadzona jest należycie, z dbałością o każdą cyfrę. Możemy również spać spokojnie, gdy przychodzi okres złożenia deklaracji, gdyż pracownicy będą za nas pilnowali terminów.

Zespół doradców może wykonać za nas również pracę związaną z pozyskaniem środków z funduszy unijnych lub rządowych programów wsparcia dla przedsiębiorców. Aby uzyskać akceptację, wnioski o dofinansowanie muszą być wypełnione zgodnie z obowiązującą procedurą, nie ma tu miejsca na niedoskonałości. Zaprawiony w bojach księgowy zadba o każdy element wniosku, przyczyniając się do sukcesu przedsięwzięcia.

 

Szukasz profesjonalnego biura rachunkowego? Skontaktuj się z nami!

Dobre i sprawdzone biuro rachunkowe to dla przedsiębiorcy jeden z kluczowych elementów sukcesu na rynku. Często nie zdajemy sobie sprawy jak bardzo istotne są to usługi, do momentu, aż stajemy przed dylematem jaką formę opodatkowania wybrać, bądź w jaki sposób zewidencjonować pierwszą fakturę. Tu pojawiają się problemy i porada doświadczonego księgowego może być na wagę złota. Naszego złota.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze biura księgowego?

Pierwszy i najważniejszy krok to znalezienie takiego biura, które będzie w stanie sprostać naszym wymaganiom. Niektórzy księgowi specjalizują się we wspomaganiu osób prowadzących działalność gospodarczą, inni koncentrują się na obsłudze spółek. Warto zorientować się czy biuro, któremu zamierzamy powierzyć nasze sprawy finansowe będzie w stanie należycie się nimi zająć.

Druga kwestia, na jaką warto zwrócić uwagę związana jest z rodzajem działalności. Jeżeli świadczymy usługi informatyczne, dobrze poszukać kogoś, kto ma doświadczenie w obsłudze firm z tej branży. Wprawny księgowy swobodnie porusza się w tematach odliczeń i różnych niuansów, które w dużym stopniu wpływają na wysokość zysku, który pozostaje w naszej kieszeni. Znajomość specyfiki wspomoże również zdobycie dotacji na prowadzenie działalności.

Dobrym, jeżeli nie najlepszym pomysłem, jest również poradzenie się doświadczonego przedsiębiorcy. Ktoś, kto funkcjonuje już na rynku od dłuższego czasu i dobrze sobie radzi, z pewnością korzysta z pomocy świetnego księgowego. Rekomendacja to jeden z najbardziej niezawodnych sposobów na wybór najlepszego biura rachunkowego.

Certyfikaty oraz indywidualne podejście

Dobrze jest również sprawdzić, czy biuro rachunkowe zatrudnia certyfikowanych księgowych. Pozytywnie zdany egzamin branżowy będzie dowodem na posiadanie odpowiednich kwalifikacji w zawodzie.

Jedną z ważniejszych cech, jaka powinna charakteryzować obsługę księgową jest indywidualne podejście do klienta. Tylko dzięki takiej postawie nasze sprawy finansowe nie zaginą w gąszczu zagadnień rachunkowych większych klientów. Warto również zadbać o to, aby obsługiwał nas dedykowany księgowy. W ten sposób wszelkie kwestie będziemy mogli załatwić z jedną osobą i nie pozostaniemy anonimowi.

 

Szukasz profesjonalnego biura rachunkowego? Skontaktuj się z nami!

Jakie jest pierwsze skojarzenie ze słowem „księgowość”? Sterty dokumentów, kwitków, kalkulator i pochylony nad nimi człowiek, całość rozgrywa się przy skromnym biureczku, okraszona mdławym światełkiem z lampy z abażurem w zielonym kolorze. Szczęśliwie dla księgowych, a także ich klientów, czasy takich widoków już dawno minęły, a biura rachunkowe działają szybko, sprawnie, w zgodzie z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi i świadczą usługi o znacznie szerszym zasięgu, niż prowadzenie ksiąg.

Pełna informatyzacja i szereg usług dodatkowych

Rynek usługowy coraz częściej sięga po nowoczesne rozwiązania informatyczne, a prowadzenie działalności za pomocą Internetu jest już swego rodzaju standardem. Biura rachunkowe, idąc z duchem czasu, oferują całą gamę usług opartych o nowe technologie. Operacje takie, jak złożenie deklaracji ZUS, US, korespondencja z organami państwowymi, czy choćby proste fakturowanie wykonuje się obecnie za pomocą komputera podłączonego do sieci. Klient, w ramach obsługi księgowej, zyskuje natychmiastowy dostęp do dokumentacji i niezbędnych informacji. W dzisiejszych czasach oferta biur rachunkowych nie ogranicza się do prowadzenia ksiąg. Firmy te świadczą także usługi doradcze w zakresie podatków, czy możliwości ograniczenia kosztów w określonych branżach. Warto również wspomnieć o możliwości otrzymania pomocy w kwestiach związanych z uzyskaniem dofinansowania działalności, w tym również ze środków Unijnych.

Klient przede wszystkim

Duża konkurencja na rynku przyczyniła się do szczególnej dbałości o wygodę klienta. Biura rachunkowe zatrudniające wielu pracowników przydzielają konkretną osobę do kontrahenta. Od pierwszych chwil kontaktujemy się więc z naszym opiekunem, co jest dużym ułatwieniem w przypadku bardziej skomplikowanych operacji. Zyskujemy także gwarancję ciągłości działania obsługi księgowej, gdyż profesjonalne biuro zadba o to, aby w przypadku zajętości opiekuna, sprawę przejął pozostały personel.

 

Szukasz profesjonalnego biura rachunkowego? Skontaktuj się z nami!