Umowa o pracę zobowiązuje obie strony, czyli pracownika i pracodawcę do wypełniania względem siebie określonych obowiązków. Każdej ze stron umowy przysługują też pewne przywileje. Pracownik powinien dobrze zapoznać się z przepisami dotyczącymi zawierania stosunków pracy, aby uniknąć błędów i nieporozumień. Umowę zawiera się w formie pisemnej. Pracodawca powinien najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy potwierdzić pracownikowi na piśmie warunki pracy.

Wskazanie okresu obowiązywania umowy jest jednym z niezbędnych elementów umowy o pracę. Strony są zobowiązane wskazać, od kiedy i do kiedy będą związane zawartą przez siebie umową. Nie oznacza to jednak, że jest to jeden z warunków zatrudnienia, ponieważ w jego skład wchodzą rodzaj pracy i miejsca jej wykonywania, wynagrodzenia za pracę wraz z podaniem jego składników oraz wymiar czasu pracy i termin jej rozpoczęcia. Takie elementy umowy o pracę jak oznaczenie stron umowy, daty jej zawarcia, rodzaju umowy czy okresu obowiązywania są danymi, bez których nie może się obejść żadna umowa o pracę, ale jednak nie są to warunki pracy i płacy w sensie ścisłym. To bardzo istotna informacja, ponieważ wynika stąd, że wskazanych elementów umowy nie można zmienić w drodze wypowiedzenia zmieniającego, które służy do jednostronnej zmiany przez pracodawcę umowy o pracę. Jeśli chodzi o tę opcję, to można zmodyfikować tylko warunki pracy lub płacy, a do tych warunków nie wchodzi ustalenie dotyczące okresu obowiązywania umowy. W zakresie tego elementu można jedynie podpisać porozumienie zmieniające, a to wymaga zgody obu stron, w tym również pracownika. Jeśli nie akceptuje on skrócenia lub wydłużenia umowy, to pracodawcy pozostaje tylko rozważenie wariantu wypowiedzenia umowy o pracę i zawarcia nowej umowy o innym okresie obowiązywania.

Macie wątpliwości co do zawieranych umów? Skontaktujcie się z nami, a wspólnie rozwiążemy wszystkie problemy.

Delegacje zagraniczne, podobnie jak te krajowe, rządzą się własnymi prawami. Pracownikowi oddelegowanemu w podróż służbową należy się zwrot kosztów poniesionych w związku z jej odbyciem oraz diety za każdy dzień, w którym odbywał on podróż służbową. Z kolei pracownik ze swej strony musi dopełnić pewnych formalności, np. przedłożenie pracodawcy wszystkich dokumentów czy dowodów zakupu poświadczających dokonanie wydatków.

Zagraniczna podróż służbowa związana jest z tematycznym charakterem wykonywanej pracy w innym kraju niż ten, w którym znajduje się siedziba firmy. Sposób rozliczania delegacji, czyli wysokość przysługujących z tego tytułu diet oraz innych należności, reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 roku. Trzeba dodać, że to rozporządzenie dotyczy pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej. W związku z tym w przypadku osób zatrudnionych w sektorze prywatnym stawki te mogą być inne. Jednak postanowienia układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagrodzenia lub umowy o pracę nie mogą ustalać diety za dobę podróży poza granicami kraju, w wysokości niższej niż dieta z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju określona dla pracownika.

Diety przysługujące w zagranicznej podróży służbowej służą pokryciu całkowitych kosztów wyżywienia oraz zrekompensowaniu innych drobnych wydatków. Kwota diet jest zmienna w zależności od kraju, do którego zostaje delegowany pracownik.

Masz problem z rozliczeniem podróży służbowej? Pamiętaj, że biuro rachunkowe Onesta pomoże Ci we wszystkich formalnościach związanych z rozliczeniem pracowników.

 

Wakacje to czas, kiedy każdy z nas pragnie oderwać się od szarej rzeczywistości i wyruszyć gdzieś w nieznane. Oczywiście możemy pozwolić sobie na taką „przerwę” od pracy, ponieważ związane jest to z prawem, jakie nam przysługuje. Urlop wypoczynkowy to właśnie prawo pracownika do wykorzystania czasu na regenerację sił i odpoczynek, za który przysługuje wynagrodzenie.

Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.W przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy. Zasady ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 8 stycznia 1997 roku. Aby ustalić wynagrodzenie urlopowe należy najpierw ustalić podstawę wymiaru. Podczas tych obliczeń należy pominąć jednorazowe wypłaty za spełnienie określonego zadania, gratyfikacje jubileuszowe, ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy, dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego, odprawy emerytalne lub rentowe oraz inne odprawy pieniężne itd. Ponadto do wynagrodzenia urlopowego nie wliczamy świadczeń, jakie otrzymują pracownicy na postawie umowy antykryzysowe, którym obniżono wymiar czasu pracy lub którzy objęci są przestojem ekonomicznym. Następnym krokiem jest ustalenie sposobu wyliczanie poszczególnych składników wynagrodzenia. W tym celu należy rozróżnić składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości, przysługujące za okresy nie dłużej niż jeden miesiąc, wypłacone za okresy dłuższe niż jeden miesiąc. Składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości należy uwzględnić w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu. Do takich składników zaliczamy m.in. miesięczne wynagrodzenie zasadnicze, stałą miesięczną premię regulaminową, dodatki stażowe, funkcyjne, za warunki szkodliwe itp.

Masz problem z wyliczeniem wynagrodzenia swoich pracowników? Zgłoś się do nas!

A teraz czas wyruszyć na wakacje i oderwać się od pracy, na pewno każdemu się przyda!