Jak i kiedy koordynować deklaracje podatkowe?

1 września 2016

Termin, forma i czas składania deklaracji podatkowej często okazuje się być dużym problemem podatnika. Niektórzy mają też dylemat związany z wyborem formy, czyli deklarację należy złożyć papierowo, wysłać pocztą czy też może skorzystać z elektronicznej formy.

Zacznijmy od tego, że zeznanie roczne złożyć muszą wszystkie osoby, które w danym roku uzyskały jakieś przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Z kolei jeśli uzyskał stratę, to powinien złożyć zaznania podatkowe. Może ona okazać się przydatna w przyszłych latach, ponieważ może zostać odliczona od dochodu w kolejnych latach podatkowych. Warto dodać, że nie ma znaczenia kwota przychodu, ale sam fakt ich uzyskiwania. W sytuacji, kiedy podatnik uzyskiwał jedynie kwoty zwolnione z opodatkowania, to deklaracji nie składa.

Wielu osób na pewno się zastanawia, co w przypadku kiedy podatnik uzyskuje przychody uzyskuje z zagranicy, to wówczas deklarację wypełni tylko, jeśli umowa międzynarodowa nakazuje mu zastosować do jego przychodów metodę proporcjonalnego odliczania. Jeśli oprócz przychodów z zagranicy dana osoba osiąga również przychody w kraju podlegające opodatkowaniu, to deklarację ma obowiązek złożyć. Wykazać w niej trzeba przychody zagraniczne i to niezależnie od tego, czy środki z zagranicy są zwolnione czy podlegają metodzie proporcjonalnego odliczenia.

Jeśli formalności związane ze złożeniem odpowiednich dokumentów nie zostaną dopełnione, to wtedy muszą liczyć się z konsekwencjami i karą za opóźnienie.

Z kolei nierezydenci podatkowi powinni złożyć zeznania do dnia opuszczenia terytorium kraju, jeśli osiągnęli oni dochody ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez pośrednictwa płatników lub za pośrednictwem płatników niezobowiązanych do dokonania rocznego obliczenia podatku. Nierezydenci uzyskujący z zagranicy dochody z pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku pracy są zobowiązani w ciągu 3 miesięcy po przekroczeniu okresu złożyć zeznanie o wysokości dochodów z pracy uzyskanych w roku poprzedzającym.

Najprostszą formą złożenia zeznania jest przekazanie go w okienku Urzędu Skarbowego. Możliwe są jeszcze inne alternatywy, takie jak wysłanie go w formie dokumentu elektronicznego do organu podatkowego połączone z uzyskaniem urzędowego potwierdzenia odbioru lub nadanie go w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora. W przypadku składania takiego dokumenty przez żołnierza lub członka statku morskiego, to może on tego dokonać w dowództwie jednostki wojskowej. Z kolei złożenie deklaracji za pomocą internetu nie wymaga posiadania e-podpisu. Weryfikacja podatnika odbywa się za pomocą 5 danych personalnych dotyczących podatnika: NIP lub PESEL, imię, nazwisko, data urodzenia i kwota przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym jest składany dokument elektroniczny. Z kolei nadanie deklaracji za pośrednictwem poczty jest korzystne, ponieważ gwarantuje nam zachowanie terminu ustawowego, nawet jeśli dojdzie ona w dniach następnych. Nadanie przesyłki powinno mieć miejsce w polskiej placówce pocztowej, ponieważ przesłanie jej za pośrednictwem firmy kurierskich czy też wysłanie deklaracji z zagranicy za pośrednictwem tamtejszego urzędu pocztowego nie gwarantuje, że termin zostanie zachowany.