Polski Ład

Ustawa której zmiana dotyczy: Ustawa o podatku dochodowym osób fizycznych

Kwota wolna od podatku dotyczy podatników opłacających podatki według skali podatkowej. Skorzystać z niej nie mogą osoby, które rozliczają się na podatku liniowym, czy też według przychodów ewidencjonowanych, tj. ryczałtu. Zmianie od 2022 roku ulega wysokość limitu, od którego podatek zapłacimy - do tej pory było to 3.091 zł - od 2021 roku będzie 30.000 zł.

Progi podatkowe w 2022 roku po zmianach w Nowym Ładzie:
1. Zerowy próg podatkowy (podatku nie płacimy) – do 30.000 zł
2. Pierwszy próg podatkowy (płacimy 17% podatku – minus kwota zmniejszająca tj. 17% x 30.000 = 5.100 zł) – do 120.000 zł
3. Drugi próg podatkowy (płacimy 32% podatku od nadwyżki) – powyżej 120.000 zł
4. Trzeci próg podatkowy (płacimy dodatkowo 4% podatku) – powyżej 1.000.000 zł

Kto zyska : zasadniczo wszyscy opłacający podatki wg skali, a szczególnie Ci, którzy nie zapłacą podatku w ogóle, tj. emeryci, przedsiębiorcy, zleceniobiorcy, pracownicy, osiągający dochód miesięczny na poziomie około 2.500 zł

Ustawa której zmiana dotyczy: Ustawa Prawo Przedsiębiorców

W transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami (B2B), Ustawa Prawo Przedsiębiorców w art. 19 pkt 2. stanowiła, że płatności z wykorzystaniem rachunku płatniczego mogą odbywać się od wysokości 15.000 zł, przy czym limit dotyczył transakcji, bez względu na to, na ile płatności sobie taką transakcję podzielimy. Czeka nas tutaj kolejne mocne cięcie i limit ten spadnie do 8.000 zł.
Jakie konsekwencje? Czytamy art. 22p ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych, a tam dowiadujemy się, że nie zaliczymy do kosztów uzyskania przychodów faktury, w tej części, w jakiej została opłacona w formie gotówkowej, pomimo obowiązku użycia rachunku płatniczego. Żeby była jasność, przypominamy tylko jak wyglądają konsekwencje, zmian tutaj poza limitem nie ma.
Warto dodać też, że Nowy Ład wprowadza obowiązek zapewnienia płatności przy użyciu instrumentu płatniczego u każdego przedsiębiorcy, w każdym miejscu prowadzenia działalności, gdy ten obowiązany jest do prowadzenia ewidencji sprzedaży z pośrednictwem kasy fiskalnej.

Kto zyska : banki, pośrednicy płatniczy i NBP, bo według nich, co zaznaczają w uzasadnieniu pozytywnie ocenianej zmiany, znacznie większą transparentność.

Ustawa której zmiana dotyczy: Ustawa o prawach konsumenta

Zmiana ta nie dotyczy w zasadzie przedsiębiorców bezpośrednio, ale warto wiedzieć, że konsumenci w 2022 roku nie będą mogli zapłacić gotówką firmie, powyżej 20.000 zł.

Kto zyska : banki, pośrednicy płatniczy i NBP, bo według nich, co zaznaczają w uzasadnieniu pozytywnie ocenianej zmiany, znacznie większą transparentność.

Ustawa której zmiana dotyczy: Ustawa o podatku dochodowym osób fizycznych

W jaki sposób można usunąć możliwość odliczenia składki zdrowotnej od podatku dochodowego, jednym ruchem, w zasadzie wierszem, a nawet dwoma wyrazami – a no tak :
„48) uchyla się art. 27b”.

Konsekwencje? Powstanie podatku zdrowotnego, dodatkowego obciążenia dla przedsiębiorców i pracowników, ale oberwie się też emerytom – każdemu, kogo według ustawy do tej pory obowiązywała konieczność opłacania składki zdrowotnej (a nawet dodatkowym osobom, takim których obowiązek do tej pory nie dotyczył).

Jak liczymy podatek zdrowotny dla przedsiębiorców? Według zapisów ustawy podatek zdrowotny będziemy ustalać w oparciu o podstawę tak samo, jak do podatku dochodowego – czyli narastająco i po odliczeniu od przychodów kosztów uzyskania, a także składek na ubezpieczenia społeczne jeśli te do kosztów uzyskania nie były zaliczone. Będzie też roczna korekta.

Podatek zdrowotny będzie miał swoją minimalną wartość, tj. zapłaci go przedsiębiorca, który osiągnął w danym miesiącu czy roku – stratę, ale także jeśli jego podatek zdrowotny od dochodu wyniesie mniej niż 270 zł, przedsiębiorca będzie musiał te 270 zł zapłacić, bowiem ustawa określa minimalną zdrowotną na poziomie 9% minimalnego wynagrodzenia krajowego.

Kto zyska : z całą pewnością Budżet Państwa i NFZ

Ustawa której zmiana dotyczy: Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Jaki podatek zdrowotny w 2022 roku zapłacą podatnicy, którzy wybrali podatek od przychodów ewidencjonowanych jako formę rozliczania się z fiskusem?

Mamy tutaj 3 progi:

Przychody do 60.000 zł rocznie - 9% * 60% przeciętnego wynagrodzenia (na dziś około 316 zł)

Przychody do 300.000 zł rocznie - 9% * 100% przeciętnego wynagrodzenia (na dziś około 526,67 zł)

Powyżej 300.000 zł rocznie - 9% * 180% przeciętnego wynagrodzenia (na dziś około 948,00 zł)

Przeciętne wynagrodzenie, którego będziemy używać do wyliczenia składki, to te ogłoszone w IV kwartale roku poprzedniego. Co istotne i o czym mówiło się wcześniej - składka nie będzie zależna w żaden sposób od wysokości stawki ryczałtowej, którą opłaca podatnik.

Przychód do wskazanych limitów będziemy mogli pomniejszać o zapłacone składki społeczne.
Co ciekawe podatnik, który w całym ubiegłym roku prowadził działalność opodatkowaną ryczałtem, może do celów ustalenia podstawy obliczenia składki zdrowotnej przyjąć przychody z roku ubiegłego - również pomniejszone zapłacone o składki społeczne, ale rozliczenie w tej formie musi stosować przez cały rok.
Będzie też roczna korekta w zakresie dopłaty/nadpłaty jeżeli suma należnych wpłat za rok będzie mniejsza/większa od wpłaconych za poszczególne miesiące składek.

Ustawa której zmiana dotyczy: Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Podatnicy opłacający podatek w sposób liniowy, w 2022 roku, zapłacą podatku 23,9%, bowiem składka zdrowotna dla nich wyniesie 4,9% od dochodu (ale nie mniej niż 9% minimalnego wynagrodzenia tj. 270 zł.)

Ustawa której zmiana dotyczy: Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Ustawa o podatku dochodowym osób fizycznych

Krótko o podatku zdrowotnym w PIT - 9% od dochodu, bez możliwości odliczenia od podatku.

Zatem przejdźmy do gwoździa programu - tzw. ulgi dla klasy średniej.
Przysługuje ona tylko dwóm kategoriom uzyskiwanych przychodów - Umowa o pracę oraz działalność gospodarcza (oczywiście na skali podatkowej).

Jak liczymy tę ulgę? Poniżej progi i wzory:

(Poniższe przychody pomniejsza się o koszty prowadzenia działalności*, ale nie o składki społeczne)

Do kwoty przychodu 68.411,99 zł - ulga nie przysługuje!

Od kwoty przychodu 68.412 zł do kwoty 102.588 zł - ulgę obliczamy w taki sposób - [przychód x 6,68% - 4566 zł] / 0,17

Od kwoty przychodu 102.588,01 zł do kwoty 133.692 zł - ulgę obliczamy w taki sposób [przychód x (-7,35%) + 9829 zł] / 0,17

Powyżej kwoty 133.692,01 zł - ulga nie przysługuje!

Tak wyliczoną kwotę ulgi odejmujemy od podstawy opodatkowania i dopiero obliczamy podatek.

Ustawa której zmiana dotyczy: Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Osoby, które na mocy aktu powołania za pełnioną funkcję otrzymują wynagrodzenie - będą płacić od tego wynagrodzenia 9% podatku zdrowotnego od 2022 roku.

Ustawa której zmiana dotyczy: Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

Nastąpi zmiana terminu płatności składek (społecznych, zdrowotnych, FP, FGŚP) i ujednolicenie terminu płatności z podatkami w przypadku osób fizycznych.

Termin płatności składek dla osób prawnych pozostaje bez zmian:
* Osoby fizyczne - do 20. dnia miesiąca następnego
* Osoby prawne - do 15. dnia miesiąca następnego

Jeśli przedsiębiorca zawarł umowę z instytucją finansową i użytkował na podstawie leasingu operacyjnego dany przedmiot np. samochód, komputer, aparat lub inną rzecz, to w obecnym stanie prawnym ostatnią ratę mógł potraktować jako wykup do majątku prywatnego. Powodowało to, że przedsiębiorca wykupując taki przedmiot do majątku prywatnego, mógł po 6 miesiącach (licząc po miesiącu, w którym nastąpił wykup) dokonać jego sprzedaży i w takim przypadku nie zapłacić podatku.

Zmiany, które wejdą od 1 stycznia 2022 r. spowodują, że przedsiębiorca nawet jeżeli wykupi dany przedmiot do majątku prywatnego – czyli nie wprowadzi go do działalności gospodarczej, a ostatnia rata przeniesie prawa do przedmiotu na osobę prywatną i ustanowi go właścicielem przedmiotu – to pozbywając się go w ciągu 5 lat (licząc po roku, w którym nastąpił wykup), będzie musiał zapłacić podatek (PIT oraz VAT).
Podatek będzie natomiast liczony inaczej niż dzisiaj: nie od wartości raty wykupu (ostatniej raty), ale od realnej wartości rynkowej przedmiotu w momencie wykupu.

Zmiany będą obowiązywały na wszystkie przedmioty wykupione do majątku prywatnego od 1 stycznia 2022 r. czyli od leasingów, które już teraz trwają, a będą kończyły się po 31 grudnia 2021 r.

Ustawa której zmiana dotyczy: Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Możliwość rozliczania się w 2022 roku z Urzędem Skarbowym w formie Karty Podatkowej zostaje bardzo ograniczona.
Skorzystać z Karty Podatkowej w 2022 roku będą mogli tylko Ci podatnicy, którzy na dzień 31.12.2021 rozliczali się w formie Karty Podatkowej.
Podatnicy którzy zaprzestaną rozliczania się w formie Karty Podatkowej w przyszłości, nie będą mogli już do niej wrócić. Karty Podatkowej w 2022 nie będą mogli stosować także lekarze zatrudnieni na tzw. kontraktach w szpitalach czy przychodniach.

Ustawa której zmiana dotyczy: Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

W 2022 roku Lekarze, Inżynierowie i Architekci będą mogli rozliczać się z fiskusem na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych opodatkowując swoje przychody stawką 14%, a Informatycy będą mogli opłacać podatek w tej samej formie stosując stawkę 12%.

12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko do wykorzystania od ukończenia 12. do 36. miesiąca życia dziecka.
Rodzinny kapitał opiekuńczy to nowy rodzaj świadczenia kierowanego do rodzin z dziećmi na utrzymaniu, a jego celem jest przede wszystkim częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką nad drugim i kolejnym dzieckiem w wieku od ukończenia 12. do ukończenia 36. miesiąca życia. Do świadczenia będą uprawnieni rodzice (matka lub ojciec), a także osoby, które przyjęły dziecko na wychowanie i wystąpiły do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka.
Rodzinny kapitał opiekuńczy będzie przysługiwać na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do ukończenia 36. miesiąca życia w łącznej, maksymalnej wysokości 12 tysięcy złotych na dziecko. Rodzinny kapitał opiekuńczy będzie co do zasady wypłacany przez 24 miesiące w kwocie 500 zł miesięcznie na dziecko. Natomiast rodzice będą mogli wybrać czy chcą otrzymywać po 500 zł miesięcznie przez 24 miesiące, czy 1000 zł miesięcznie, ale przez 12 miesięcy.