Prowadzenie kasy – prawo czy obowiązek?

23 sierpnia 2016

Żadne przepisy o rachunkowości nie wskazują, jak jednostka powinna zorganizować obrót gotówkowy. Nie ma też przepisu nakazującego prowadzenie kasy w jednostce. Sposób organizacji obrotu środkami pieniężnymi nie jest też związany z formą prawną danej jednostki. Wynika on natomiast ze specyfiki prowadzenia przez dany podmiot działalności gospodarczej. Trudno wyobrazić sobie jednostkę sprzedaży detalicznej czy gastronomicznej, która nie prowadzi kasy. Natomiast brak takiego sprzętu u producenta dokonującego nabycia materiałów i sprzedaży produktów jedynie w systemie bezgotówkowym może być uzasadniony.

Ustawa o rachunkowości w zakresie obowiązków dotyczących obrotu kasowego mówi, że dla operacji gotówkowych w wypadku prowadzenia kasy prowadzi się konta ksiąg pomocniczych. Zawarte w tym przepisie sformułowanie ”w przypadku prowadzenia kasy” jednoznacznie wskazuje na pozostawienie jednostkom wyboru co do decyzji o jej prowadzeniu. Wynika stąd, że jednostki, które zdecydują się na prowadzenie kasy muszą powadzić do tych operacji księgi pomocnicze, czyli tak zwaną ewidencję analityczną operacji gotówkowych. W praktyce formę ewidencji analitycznej spełnia raport kasowy, czyli dokument stanowiący opis operacji dokonanych w określonych czasie. Zgodnie z ustawą o rachunkowości dla spełnienia warunku uznania ksiąg rachunkowych za prowadzenie bieżąco, ujęcie wpłat i wypłat gotówkowych oraz obrotu detalicznego i gastronomicznego musi następować w tym samym dniu, w którym operacje zostały dokonane. Wynika z tego, że zapisy muszą zostać wprowadzone do raportu kasowego każdego dnia bez względu na moment, kiedy raport zostanie zamknięty. W przypadku braku kasy występować będą jedynie operacje na koncie rozrachunkowym w korespondencji z płatnościami dokonywanymi z rachunku bankowego oraz wpłatami przyjmowanymi na ten rachunek. Należy podkreślić, że rezygnacja z rozliczeń w wykorzystaniem obrotu kasowego nie zwalnia z obowiązku ujęcia w księgach rachunkowych wpłat i wypłat gotówkowych w tym samym dniu, w którym zostały dokonane, na podstawie dowodów księgowych spełniających wymagania ustawy o rachunkowości.

Prowadzisz działalność i masz wątpliwości? Nie czekaj – skontaktuj się z nami, a wspólnie rozwiążemy wszystkie Twoje problemy związane z rachunkowością.