Umowa o pracę – jak ją skrócić lub wydłużyć?

22 września 2016

Umowa o pracę zobowiązuje obie strony, czyli pracownika i pracodawcę do wypełniania względem siebie określonych obowiązków. Każdej ze stron umowy przysługują też pewne przywileje. Pracownik powinien dobrze zapoznać się z przepisami dotyczącymi zawierania stosunków pracy, aby uniknąć błędów i nieporozumień. Umowę zawiera się w formie pisemnej. Pracodawca powinien najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy potwierdzić pracownikowi na piśmie warunki pracy.

Wskazanie okresu obowiązywania umowy jest jednym z niezbędnych elementów umowy o pracę. Strony są zobowiązane wskazać, od kiedy i do kiedy będą związane zawartą przez siebie umową. Nie oznacza to jednak, że jest to jeden z warunków zatrudnienia, ponieważ w jego skład wchodzą rodzaj pracy i miejsca jej wykonywania, wynagrodzenia za pracę wraz z podaniem jego składników oraz wymiar czasu pracy i termin jej rozpoczęcia. Takie elementy umowy o pracę jak oznaczenie stron umowy, daty jej zawarcia, rodzaju umowy czy okresu obowiązywania są danymi, bez których nie może się obejść żadna umowa o pracę, ale jednak nie są to warunki pracy i płacy w sensie ścisłym. To bardzo istotna informacja, ponieważ wynika stąd, że wskazanych elementów umowy nie można zmienić w drodze wypowiedzenia zmieniającego, które służy do jednostronnej zmiany przez pracodawcę umowy o pracę. Jeśli chodzi o tę opcję, to można zmodyfikować tylko warunki pracy lub płacy, a do tych warunków nie wchodzi ustalenie dotyczące okresu obowiązywania umowy. W zakresie tego elementu można jedynie podpisać porozumienie zmieniające, a to wymaga zgody obu stron, w tym również pracownika. Jeśli nie akceptuje on skrócenia lub wydłużenia umowy, to pracodawcy pozostaje tylko rozważenie wariantu wypowiedzenia umowy o pracę i zawarcia nowej umowy o innym okresie obowiązywania.

Macie wątpliwości co do zawieranych umów? Skontaktujcie się z nami, a wspólnie rozwiążemy wszystkie problemy.