Wynagrodzenie w czasie urlopu

25 lipca 2016

Wakacje to czas, kiedy każdy z nas pragnie oderwać się od szarej rzeczywistości i wyruszyć gdzieś w nieznane. Oczywiście możemy pozwolić sobie na taką „przerwę” od pracy, ponieważ związane jest to z prawem, jakie nam przysługuje. Urlop wypoczynkowy to właśnie prawo pracownika do wykorzystania czasu na regenerację sił i odpoczynek, za który przysługuje wynagrodzenie.

Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.W przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy. Zasady ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 8 stycznia 1997 roku. Aby ustalić wynagrodzenie urlopowe należy najpierw ustalić podstawę wymiaru. Podczas tych obliczeń należy pominąć jednorazowe wypłaty za spełnienie określonego zadania, gratyfikacje jubileuszowe, ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy, dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego, odprawy emerytalne lub rentowe oraz inne odprawy pieniężne itd. Ponadto do wynagrodzenia urlopowego nie wliczamy świadczeń, jakie otrzymują pracownicy na postawie umowy antykryzysowe, którym obniżono wymiar czasu pracy lub którzy objęci są przestojem ekonomicznym. Następnym krokiem jest ustalenie sposobu wyliczanie poszczególnych składników wynagrodzenia. W tym celu należy rozróżnić składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości, przysługujące za okresy nie dłużej niż jeden miesiąc, wypłacone za okresy dłuższe niż jeden miesiąc. Składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości należy uwzględnić w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu. Do takich składników zaliczamy m.in. miesięczne wynagrodzenie zasadnicze, stałą miesięczną premię regulaminową, dodatki stażowe, funkcyjne, za warunki szkodliwe itp.

Masz problem z wyliczeniem wynagrodzenia swoich pracowników? Zgłoś się do nas!

A teraz czas wyruszyć na wakacje i oderwać się od pracy, na pewno każdemu się przyda!