Rozliczenie zagranicznej podróży służbowej

10 sierpnia 2016

Delegacje zagraniczne, podobnie jak te krajowe, rządzą się własnymi prawami. Pracownikowi oddelegowanemu w podróż służbową należy się zwrot kosztów poniesionych w związku z jej odbyciem oraz diety za każdy dzień, w którym odbywał on podróż służbową. Z kolei pracownik ze swej strony musi dopełnić pewnych formalności, np. przedłożenie pracodawcy wszystkich dokumentów czy dowodów zakupu poświadczających dokonanie wydatków.

Zagraniczna podróż służbowa związana jest z tematycznym charakterem wykonywanej pracy w innym kraju niż ten, w którym znajduje się siedziba firmy. Sposób rozliczania delegacji, czyli wysokość przysługujących z tego tytułu diet oraz innych należności, reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 roku. Trzeba dodać, że to rozporządzenie dotyczy pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej. W związku z tym w przypadku osób zatrudnionych w sektorze prywatnym stawki te mogą być inne. Jednak postanowienia układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagrodzenia lub umowy o pracę nie mogą ustalać diety za dobę podróży poza granicami kraju, w wysokości niższej niż dieta z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju określona dla pracownika.

Diety przysługujące w zagranicznej podróży służbowej służą pokryciu całkowitych kosztów wyżywienia oraz zrekompensowaniu innych drobnych wydatków. Kwota diet jest zmienna w zależności od kraju, do którego zostaje delegowany pracownik.

Masz problem z rozliczeniem podróży służbowej? Pamiętaj, że biuro rachunkowe Onesta pomoże Ci we wszystkich formalnościach związanych z rozliczeniem pracowników.